Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Vanitas d.o.o., Zagreb, 2. Ravnice 16, 10 000 Zagreb, OIB: 69945374148 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

Slanje newsletter-a
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vas obavijestili o zanimljivim događajima te našim uslugama i proizvodima, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša suglasnost, ovisno o konkretnom slučaju.

Ostali slučajevi
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva (primjerice kada je to nužno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to nužno kako bismo osigurali primjereni stupanj zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je naš legitimni interes.

Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati mi sami. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Pravne osobe s kojima poslovno surađujemo te koje nam omogućavaju ili pomažu pri uredno poslovanju. To su primjerice osobe koje razvijaju te održavaju IT rješenja koja koristimo. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke isključivo za naše potrebe;

Osobe s kojima poslovno surađujemo, kada ocijenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Primjerice porezni savjetnici, računovođe, odvjetnici i drugi savjetnici. U tom slučaju te osobe obrađuju Vaše osobne podatke isključivo za naše potrebe;

Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druge pravne osobe kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, primjerice revizor. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu koja im je zakonom dodijeljena;

Ostale stranke u vezi s poslovnim transakcijama kao što su primjerice prodaja društva ili dijela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i bankrot ili sličan postupak).

Treće strane su ograničene u mogućnosti korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su obvezne štiti i obrađivati Vaše osobne podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obvezama.

Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?
Vaše osobne podatke ne iznosimo u treće zemlje (van Europske Unije).

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;

Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

Svrha provedbe navedenih mjera je sprječavanje rizika od uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim osobnim podatcima.

Također, korištenje odgovarajućih mjera zaštite, u odnosu na Vaše osobne podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka, kako je navedeno u članku 5. stavku 5.2.

Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke? 

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

Vaše osobne podatke kao naših klijenata, za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo nakon toga.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših osobnih podataka, definiramo vodeći se sljedećim kriterijima:

period u kojem su nam potrebni Vaši osobni podatci kako bi Vam mogli pružati naše usluge, proizvode ili upravljati poslovanjem;

ako imate registriran račun kod nas, tada obrađujemo Vaše osobne podatke sve dok ste aktivni korisnik računa;

postoji li zakonska, ugovorna ili slična obveza zadržavanja Vaših osobnih podataka.

Koji propisi se primjenjuju?

Zaštitu Vaših osobnih podataka regulira Uredba EU 2016/679, poznata kao Opća uredba o zaštiti podataka te primjenjivi nacionalni zakon Republike Hrvatske o zaštiti podataka.

Vaša prava

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite osobnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Pristup Vašim osobnim podatcima: Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Molimo Vas da upite i zahtjeve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu Vanitas d.o.o., 2. Ravnice 16, Zagreb, Hrvatska ili na e-adresu: [email protected]. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtijeva produljenje navedenog roka. Ispravak netočnih osobnih podataka: Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Molimo Vas da upite i zahtjeve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu Vanitas d.o.o., 2. Ravnice 16, Zagreb, Hrvatska ili na e-adresu: info@. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtijeva produljenje navedenog roka.

Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da upite i zahtjeve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu Vanitas d.o.o., 2. Ravnice 16, Zagreb, Hrvatska ili na e-adresu: [email protected]. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtijeva produljenje navedenog roka.

Pravo na povlačenje suglasnosti i zaborav
Imate pravo povući Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka kao i tražiti da se trajno brišu Vaši osobni podaci koje smo obrađivali temeljem Vaše suglasnosti. Molimo Vas da upite i zahtjeve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu Vanitas d.o.o., 2. Ravnice 16, Zagreb, Hrvatska ili na e-adresu: info@marija butkovic.com. Na Vaš zahtjev odgovorit ćemo odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana, osim ako izvanredna složenost pojedinačnog slučaja ne zahtijeva produljenje navedenog roka.

Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Vaš zahtjev nam pošaljite putem e-pošte na adresu [email protected], gdje u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade te u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora te Vaš zahtjev.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Bitne napomene

Ova Pravila privatnosti odnose se na naše klijente, korisnike naših usluga, one koji su to zainteresirani postati kao i sve ostale naše poslovne partnere (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“).

Ovime uređujemo privatnost te zaštitu Vaših osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke. Osobni podatci su svi podatci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno, identificirati.

Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 25. svibnja 2018. godine. Aktualna verzija uvijek je dostupna na www.marijabutkovic.com

Molimo Vas da pročitate ova Pravila Privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje osobne podatke.

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite se Anki Roglić-Karlušić, zaposlenici Vanitas d.o.o., odgovornoj za provođenje regulative, na sljedeću e-adresu [email protected]

Što je sve obuhvaćeno Pravilima privatnosti?

Privatnosti obuhvaćaju načine obrade Vaših osobnih podataka kada stupate u interakciju s nama, primjerice kada:

 • posjećujete naše web stranice;
 • upotrebljavate naše kanale na
 • društvenim mrežama;
 • kupujete i koristite naše proizvode i usluge, sustave i aplikacije;
 • vršite pretplatu na naš newsletter;
 • pružate svoju robu ili usluge, sustave ili aplikacije;
 • kontaktirate našu korisničku podršku;
 • prisustvujete na našim poslovnim događajima;
 • sudjelujete na našim natjecanjima;
 • sudjelujete na našim promocijama;
 • komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem

u ulozi Vas kao potrošača, kupaca, poslovnih partnera, dobavljača, poddobavljača, izvođača ili drugih osoba koje se nalaze s nama u poslovnom odnosu.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, vraćanje, otkrivanje, korištenje, i konzultiranje vezano uz osobne podatke.

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo one osobne podatke koje ste nam Vi dali, bilo prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, bilo prilikom kasnije komunikacije (primjerice kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) bilo one koji su proizašli iz naše poslovne suradnje.

Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke koje smo prikupili od Vas:

Vaše identifikacijske podatke
ime, prezime, adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), mjesto prebivališta, mjesto boravišta, OIB, JMBG, datum rođenja, spol, stručna sprema.

Vaše kontakt podatke
mobitel, telefon, Fax, Email adresa;

kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, stan, apartman, kat); mjesto prebivališta, mjesto boravišta

Vaše korisničke podatke
korisnički ID, šifra;

Dodatni podaci nužni za potrebe poslovanja
ime poduzeća, vrsta korisnika (privatni ili poslovni); sjedište poduzeća, vlasnik poduzeća

podatci o tekućem računu (broj i banka);

Podatci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa
Povijest promjena svih navedenih podataka

Inicijalno dani podatci te njihove izmjene, kao i kada je izmjena napravljena.

Vaše ostale podatke
podatci vezani uz Vaše kućanstvo, Vaše interese, Vaše zanimanje; preferencije

Obrađujemo one osobne podatke koji su vezani uz Vaše korištenje proizvoda i/ili usluga, a koji se prikupljaju automatski.

Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke koje smo prikupili automatski:

Podatci o Vašem uređaju
model uređaja, jedinstveni identifikator uređaja, MAC adresa, IP adresa, verzija operacijskog sustava, postavke uređaja kojeg upotrebljavate za pristup internet stranicama, aplikacijama i uslugama;

Vaši podatci za prijavu
vrijeme i trajanje korištenja našeg digitalnog kanala ili proizvoda;

Vaši podatci o lokaciji
stvarna lokacija (izvedena iz IP adrese ili drugih tehnologija temeljenih na lokaciji) koju možemo prikupljati kada nam omogućite navedeno putem proizvoda ili postavki koje se vežu uz lokaciju;

Vaši ostali podatci
aplikacije koje koristite, internet stranice koje posjećujete, poveznice na koje kliknete unutar naše E-pošte za oglašavanje;

Obrađujemo one osobne podatke koje smo dobili o Vama iz javno dostupnih izvora (u zakonskim okvirima) kao što su javne baze podataka, te one koje smo dobili od naših marketinških partnera ili platformi društvenih mreža kada Vi odlučite koristiti takve usluge. Podatke dobivene na naveden način možemo kombinirati s ostalim podatcima koje smo dobili od Vas.

Niste nam dužni pružiti neke određene vrste podataka, no to može utjecati na funkcionalnost proizvoda ili usluge koju nudimo.

U skladu sa zakonom, obrađivati podatke povezane s:
nećemo

 • rasnim ili etničkim podrijetlom;
 • političkim mišljenjem;
 • vjerskim ili filozofskim uvjerenjem;
 • članstvom u sindikatima;
 • genetskim značajkama;
 • zdravljem;
 • spolnim životom;
 • kaznenim presudama ili srodnim sigurnosnim mjerama;
 • biometrijskim podatcima;
 • genetskim podatcima.

Ukoliko postoji potreba za obradom nekih od navedenih osobnih podataka, uvijek će nam biti potrebna Vaša izričita suglasnost.

 

Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo zato što ste naš kupac ili korisnik naših usluga ili ste to zainteresirani postati (primjerice, registrirali ste se na naš newsletter ili ste nam poslali određene upite).

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

Sklapanje te provedba ugovora
Obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam potrebni kako bismo obradili, prihvatili te ispunili neki Vaš upit, narudžbu, kupnju odnosno drugi naš međusobni ugovor.

Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili svoje dužnosti – kada i na način na koji to pozitivni propisi uređuju. Primjerice, objavljivanje podataka državnim institucijama ili nadzornim tijelima vezano uz obveze izvještavanja, revizije usklađenosti, porezne odbitke, obvezne evidencije, provođenje inspekcija i ispunjavanje zahtjeva od strane državnih tijela ili drugih javnih tijela. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti.

Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo Vas informirali o statusu pojedinog zahtjeva, provedbi usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.